Občina Velike Lašče

 

Občina Kostel

 

Občina Dobrepolje

 

Občina Sodražica

 

Občina Ribnica

 

Občina Loški Potok

 

Občina Kočevje

 

Občina Osilnica

 

O projektu

Partnerji

Aktivnosti, cilji in rezultati

Delavnice

Galerija

Javna povabila

Kontakt

PROJEKTNO OBMOČJE / PODRUČJE PROJEKTA / PROJECT AREA:

Obmejno območje Gorskega kotarja in Slovenije ob reki Kolpi / Pograničje Gorskog kotara i Slovenije uz rijeku Kupu / Borderlands of Gorski kotar and Slovenia along the river Kolpa


VREDNOST PROJEKTA / VRIJEDNOST PROJEKTA / PROJECT VALUE:

268.218,81 EUR


TRAJANJE PROJEKTA / TRAJANJE PROJEKTA / PROJECT DURATION:

1. 1. 2014 - 17. 9. 2015

PROJEKTNI CILJ: / CILJ PROJEKTA: / PROJECT OBJECTIVE:

S čezmejnim sodelovanjem na oživitvi travniških sadovnjakov s starimi sortami jabolk: ohraniti biotsko raznovrstnost na območju projekta, ohraniti del skupne kulturne dediščine in okrepiti zavest o pomenu čiste reke Kolpe kot naravnega vira in temelja za skupno življenje. / Prekograničnom suradnjom na oživljavanju travnjačkih voćnjaka sa starim sortama jabuka: očuvati bio-raznolikost na projektnom području, sačuvati dio zajedničke kulturne baštine te ojačati svijest o važnosti čiste rijeke Kupe kao prirodnog dobra i temelja zajedničkog života. / With cross border cooperation on revivification of grassland orchards with old apple varieties : to preserve bio-diversity in the project area, to preserve part of the common cultural heritage and raising awareness about the importance of clean river Kupa as a natural resource and the foundation for jointly life.


PROJEKTNE AKTIVNOSTI: / PROJEKTNE AKTIVNOSTI: / PROJECT ACTIVITIES:

  • Dogodki: Eko Kolpa, Plodovi Kolpe, Tamburanje v Kostelu, Gorski sejem; / Manifestacije: Eko Kupa, Plodovi Kupe, Tamburanje na Kostelu, Gorski sajam; / Envirnonmental actions and touristic, cultural and entrepreneurial events: Eko Kupa, Plodovi Kupe, Tamburanje na Kostelu, Gorski sajam
  • Izobraževanje: nega in zaščita travniških sadovnjakov in njihova vloga v prostoru; priprava jedi iz jabolk; pravilna izdelava žganja, jabolčnega kisa in soka; / Edukacije: njega i zaštita livadnih voćnjaka i njihove uloge u prostoru; priprema jela od jabuka; pravilna proizvodnja rakije, jabučnog octa i soka; / Educations: cultivation and protection of grassland orchards and their role in cross border area; preparing of apple dishes; correct production of brandy, apple vinegar and cider
  • Izdelava dokumentacije: baza podatkov travniških sadovnjakov, priprava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo 3 visečih mostov; / Izrada dokumentacije: Baza podataka travnjačkih voćnjaka; izrada Projektne dokumentacije za rekonstrukciju 3 viseća mosta na Kupi; / Preparation of documentation: database of grassland orchards; preparation of project documentation for the reconstruction of 3 suspension bridge on river Kupa
  • Nakup opreme: nakup mobilne stiskalnice in polnilnice soka; / Nabava opreme: kupnja mobilne preše i punionice soka; / Purchase of equipment: the purchase of mobile presses and juice bottler
  • Urejanje in oprema prostora: urejanje kotička za jabolčne izdelke v prodajalni tipičnih lokalnih izdelkov LRA PINS; / Uređenje i opremanje prostora: uređenje kutka za proizvode od jabuka u Trgovini autohtonih proizvoda LRA PINS; / Renovating and furnishing of the shop: decorating of a corner for apple products in shop for tipical local products in LDA PINS
  • Ohranitev naravne in kulturne dediščine: snemanje dokumentarnega filma "Mostovi Kolpe"; ureditev poučnega vrta s tipičnimi rastlinami iz Gorskega Kotarja; / Očuvanje prirodne i kulturne baštine: snimanje dokumentarnog filma "Mostovi Kupe" , uređenje poučnog goranskog vrta; / The preservation of natural and cultural heritage: shooting of a documentary "Bridges of Kupa"; planting of educational garden with tipical plants from Gorski kotar
  • Ozaveščanje in obveščanje javnosti: čez medije, spletne strani, informativne materiale in izobraževalne brošure. / Podizanje svijesti i informiranje javnosti: putem medija,web stranica, informativnih materijala, edukativnih brošura. / Raising of awareness and public informing: through the media, web pages, information materials, educational brochures.


Logotip OP SI-HR multilingual

OP_SI-HR_INVESTING_multiling_RGB

Logotip služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Logotip Slovenski regionalno razvojni sklad