Občina Velike Lašče

 

Občina Kostel

 

Občina Dobrepolje

 

Občina Sodražica

 

Občina Ribnica

 

Občina Loški Potok

 

Občina Kočevje

 

Občina Osilnica

 

Razpisi

MSP

Delavnice

e-VEM

Ostale storitve

Pripravil RC Kočevje Ribnica d.o.o.. Za natančne podatke si oglejte celotne razpise v uradnih listih ali na spletnih straneh www.podjetniski-portal.si. Vse, ki bi želeli na svoj elektronski naslov prejemati tedensko sveže informacije o podjetniških razpisih, sejmih, novostih iz poslovnega sveta, ponudbe - povpraševanje po izdelkih in storitvah vabimo, da pokličete na št. 01/8950-610, 031/647-793 ali pišete na e-naslov: info@rc-kocevjeribnica.si. Posredovanje informacij po e-pošti je brezplačno.

Javni razpis za spodbujanje uvajanja in implementacije okoljskih znakov za turistične nastanitve.

 • Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
 • Predmet razpisa: je sofinanciranje stroškov uvajanja in implementacije mednarodno uveljavljenih okoljskih znakov za turistične nastanitve ter stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti turističnega ponudnika, ki jo je pridobil z znakom. Ti znaki so naslednji: Bio Hotels, Znaka za okolje EU (EU Ecolabel), Green Globe, Green Key, Travellife in TourCert.
 • Rok: do porabe sredstev. Prvo odpiranje prispelih vlog bo 30. 5. 2016.
 • Več: o tem najdete tukaj.

Razpis garancij in posojil iz Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) za leto 2016.

 • Razpisnik: Razvojni center Novo mesto, d.o.o.
 • Predmet razpisa: so ugodna dolgoročna bančna posojila in garancije za ta posojila iz sredstev GSD za razvoj mikro in malih podjetij (program GSD), ki jih razpisuje RC NM v sodelovanju z občinami Kočevje, Kostel, Loški Potok, Zavodom RS za zaposlovanje in bankami.
 • Rok: do 31. 3. 2017.
 • Več: o tem najdete tukaj.

Javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme v regiji JV Slovenija.

 • Razpisnik: Razvojni center Novo mesto d.o.o.
 • Predmet razpisa: so garancije Regijske garancijske sheme v regiji JV Slovenija (RGS JVSLO) za bančne kredite, ki jih razpisuje v sodelovanju z bankami. Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in vlagajo na območju občin Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Ribnica in Sodražica.
 • Rok: do porabe sredstev oziroma najpozneje do 4. 4. 2018, do 14. ure.
 • Več: o tem najdete tukaj.

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 56PO16.

 • Razpisnik: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad.
 • Predmet poziva: so krediti Eko sklada za okoljske naložbe oziroma v projektu opredeljene faze naložb v naslednje ukrepe: A) zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, B) zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanjšanja emisij toplogrednih plinov), C) gospodarjenje z odpadki, D) varstvo voda in učinkovita raba vode, E) odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo in F) začetne naložbe v okoljske tehnologije.
 • Rok: do objave zaključka poziva v Uradnem listu RS.
 • Več: o tem najdete tukaj.

Javni razpis SK200 2016 - Semenski kapital - Lastniški vstop za rast inovativnih podjetij v višini 200.000 EUR.

 • Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad.
 • Predmet razpisa: je semenski kapital - lastniški vložek Sklada za hitro rastoča inovativna podjetja v njihovih začetnih fazah razvoja.
 • Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, ki: imajo vsaj 1 zaposlenega družbenika in manj kakor 50 zaposlenih in imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR in so organizirana kot gospodarske družbe v obliki družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), so mlajša od petih let (od datuma registracije do oddaje vloge), ne kotirajo na borzi, še niso delila dobička, niso nastala z združitvijo, imajo sedež, poslovno enoto ali podružnico v Republiki Sloveniji.
 • Rok: do vključno 25. 5. 2016 za prvo odpiranje. Razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma do drugega roka za prijavo v letu 2016, ki bo 7. 10. 2016.
 • Več: o tem najdete tukaj.

Javni razpis SK75 2016 - Semenski kapital - Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR.

 • Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad.
 • Predmet razpisa: je semenski kapital - konvertibilno posojilo za inovativna podjetja.
 • Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, ki: imajo vsaj 1 zaposlenega družbenika in manj kakor 50 zaposlenih in imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR in so organizirana kot gospodarske družbe v obliki družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) in so starejša od šestih mesecev in mlajša od pet let (od datuma registracije do oddaje vloge).
 • Rok: do vključno 25. 5. 2016 za prvo odpiranje. Razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma do drugega roka za prijavo v letu 2016, ki bo do vključno 7. 10.
 • Več: o tem najdete tukaj.

Javni razpis za dodeljevanje posojil kmetijskim in gozdarskim projektom - A 2016.

 • Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad, Ribnica.
 • Predmet razpisa: je dodeljevanje ugodnih posojil Sklada projektom na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja na območju Republike Slovenije, in sicer za naslednje namene: A1 - projekti primarne pridelave v kmetijstvu, vključno z namakalnimi sistemi, A2 - projekti kmetijske predelave in trženja, A3 - projekti na področju gozdarstva (gozdarska tehnologija ter predelava, mobilizacija in trženje gozdarskih proizvodov).
 • Rok: do porabe razpoložljivih sredstev, a najkasneje do 15. 11. 2016.
 • Več: o tem najdete tukaj.

Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projektov usposabljanja v okviru programa "Usposabljanje na delovnem mestu", 2016/2017.

 • Razpisnik: Zavod RS za zaposlovanje.
 • Predmet javnega povabila: je zbiranje ponudb za izvedbo projektov usposabljanja v okviru programa "Usposabljanje na delovnem mestu". Usposabljanje po tem javnem povabilu pomeni vključitev brezposelne osebe iz ciljne skupine v delovni proces delodajalca - nosilca projekta, v okviru katerega oseba pod strokovnim vodstvom mentorja opravlja naloge, določene v izbranem programu usposabljanja, z namenom pridobiti znanja, veščine, spretnosti in delovne izkušnje na določenem delovnem mestu, ki ji bodo povečale zaposlitvene možnosti za opravljanje teh ali podobnih del. Usposabljanje na delovnem mestu po tem javnem povabilu lahko traja 2 ali 3 mesece.
 • Rok: do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 31. 5. 2017, do 13. ure.
 • Več: o tem najdete tukaj.

Javni razpis za zbiranje prijav za kandidaturo za Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2016.

 • Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Urad RS za meroslovje.
 • Predmet razpisa: Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost je najvišje priznanje Republike Slovenije za dosežke na področju kakovosti proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti. Priznanje spodbuja slovenske organizacije k uvajanju sistemov sodobnega, učinkovitega in celovitega doseganja poslovne odličnosti ter hkrati daje prejemnikom priznanja večjo moč pri njihovi konkurenčnosti doma in v svetu. K prijavi so vabljena slovenska podjetja in javne inštitucije v naslednjih kategorijah: organizacije z več kot 250 zaposlenimi v zasebnem sektorju, organizacije z 250 ali manj zaposlenimi v zasebnem sektorju, organizacije z več kot 250 zaposlenimi v javnem sektorju ter organizacije z 250 ali manj zaposlenimi v javnem sektorju.
 • Rok: do 6. 9. 2016.
 • Več: o tem najdete tukaj.

Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2016 - PF 2016.

 • Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad Ribnica.
 • Predmet razpisa: za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2016 - PF 2016 je dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov upravičencev, ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva in so prejeli pozitivno odločitev in že imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju.
 • Rok: do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 15. 11. 2016.
 • Več: o tem najdete tukaj.

II. javni razpis - mikrokrediti za podjetja s statusom socialnega podjetja - P7 sop 2016.

 • Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad.
 • Predmet razpisa: so mikrokrediti za socialna podjetja, ki so skladno z določili Zakona o socialnem podjetništvu pridobile status socialnega podjetja.
 • Rok: 10. 7. 2016 in 10. 9. 2016, s skrajnim rokom črpanja kredita 10. 10. 2016 in skrajnim rokom nastanka upravičenih stroškov 15. 10. 2016.
 • Več: o tem najdete tukaj.

Javni poziv 38SUB-EVPO16 - Nepovratne finančne pomoči/spodbude pravnim osebam za električna vozila.

 • Razpisnik: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad.
 • Predmet poziva: so nepovratna finančna sredstva v obliki finančne pomoči za nove naložbe okolju prijaznejših vozil za cestni promet, ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v RS in spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil, in sicer za: nakup novega vozila na električni pogon; nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender); predelavo vozila v električno vozilo, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem, nakup vozila, predelanega v električno vozilo, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem.
 • Rok: do objave zaključka javnega poziva.
 • Več: o tem najdete tukaj.

Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2016.

 • Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije.
 • Predmet razpisa: je podpora za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak.
 • Rok: do vključno 23.05.2016 do 24. ure.
 • Več: o tem najdete tukaj.

Javni razpis za podukrep 4.2- Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016.

 • Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije.
 • Predmet razpisa: je podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov. Podpora je namenjena naložbam v: a) predelavo kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode iz Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije, b) predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode, c) trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave in predelave.
 • Rok: Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka do vključno 1. 6. 2016 do 24. ure.
 • Več: o tem najdete tukaj.

Javni razpis P1 plus 2016 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere.

 • Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad.
 • Predmet razpisa: so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z bankami. Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov.
 • Rok: do 15. 10. 2016 oziroma do porabe sredstev. Roki za predložitev vlog so še: 15. 5., 1. 6., 15. 6., 1. 7., 15. 7., 15. 8., 1. 9., 15. 9., 1. 10., 15. 10. 2016.
 • Več: o tem najdete tukaj.

Javno povabilo delodajalcem za izvedbo delovnega preizkusa za leto 2016.

 • Razpisnik: Zavod RS za zaposlovanje.
 • Predmet javnega povabila: je zbiranje ponudb za izvedbo delovnega preizkusa brezposelnih oseb, ki sodijo v ciljno skupino tega povabila, na konkretnem delovnem mestu pri delodajalcu.
 • Ciljna skupina: V delovni preizkus se vključujejo brezposelni, stari 30 let in več, ki so vsaj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu. Delovni preizkus traja od najmanj 100 ur do največ 1 mesec. Delovni preizkusi se pri izbranih delodajalcih lahko izvajajo do 31. 10. 2016.
 • Rok: do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 9. 9. 2016 do 12. ure.
 • Več: o tem najdete tukaj.

Javni razpis P7 2016 - mikrokrediti za mikro in mala podjetja.

 • Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad.
 • Predmet razpisa: Predmet produkta so mikrokrediti za mikro in mala podjetja.
 • Upravičeni stroški: Mikrokredit se lahko porabi za materialne investicije in obratna sredstva, pri čemer se za upravičene stroške upošteva znesek z DDV. Med upravičene stroške ne spada nakup cestno transportnih sredstev.
 • Rok: 25. 5. 2016.
 • Več: o tem najdete tukaj.

Javni razpis za Ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2014.

 • Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.
 • Predmet razpisa: je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki so organizirana kot kmetije, zaradi škodnega dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije. Za škodni dogodek se šteje: smrt, l., ll. ali lll. kategorija invalidnosti nosilca ali člana kmetije, kot jih določa predpis, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter večmesečna neprekinjena nezmožnost za delo nosilca ali člana kmetije, ugotovljena v skladu s predpisom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje.
 • Rok: do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani ministrstva.
 • Več: o tem najdete tukaj.

Razpis za ukrep predelava in trženje.

 • Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.
 • Predmet razpisa: je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v obrate za predelavo in trženje za povečanje proizvodnje v predelavi rib in povečanje števila ribjih proizvodov ter boljšo oskrba tržišča s temi proizvodi. Naložbe morajo biti izvedene na območju Republike Slovenije.
 • Rok: do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani MKO.
 • Več: o tem najdete tukaj.

Javni razpis za ukrep Produktivne naložbe v ribogojstvo.

 • Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.
 • Predmet razpisa: je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v vzrejo vodnih organizmov, namenjenih za prehrano ljudi, naložbe v nove ribogojnice ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih ribogojnic.
 • Rok: do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani MKO.
 • Več: o tem najdete tukaj.

SPIRIT Slovenija, javna agencija

Republika Slovenija - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

e - VEM

Evropski socialni sklad

Republika Slovenija - Ministrstvo za javno upravo