Občina Velike Lašče

 

Občina Kostel

 

Občina Dobrepolje

 

Občina Sodražica

 

Občina Ribnica

 

Občina Loški Potok

 

Občina Kočevje

 

Občina Osilnica

 

Aktualno

LEADER in LAS

Razvojna strategija LAS

Organi LAS

Izvajanje lokalne razvojne strategije

Javni poziv za članstvo v LAS

Povabilo k predložitvi projektnih idej

POVABILO K PREDLOŽITVI PROJEKTNIH IDEJ ZA PRIPRAVO STRATEGIJE

LOKALNEGA RAZVOJA LAS PO POTEH DEDIŠČINE OD TURJAKA DO KOLPE

2014-2020


Razvojni center Kočevje Ribnica d.o.o., družba razvoj in svetovanje skupaj z občinami Kočevje, Ribnica, Velike Lašče, Dobrepolje, Sodražica, Loški Potok, Kostel in Osilnica vabi vse zainteresirane, ki bi želeli sodelovati pri oblikovanju skupnega lokalnega razvoja, k predložitvi projektnih idej za pripravo programskega dela Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe (v nadaljevanju LAS).


V programskem obdobju 2014-2020 se bo na ravni Slovenije izvajal pristop CLLD (Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost), ki pomeni vsebinsko nadgradnjo dosedanjega pristopa LEADER, katerega smo na našem območju izvajali v okviru LAS Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe. CLLD se bo izvajal po pristopu "od spodaj navzgor". Ta pristop omogoča lokalnemu prebivalstvu, da se vključi v oblikovanje prioritet in razvojnih usmeritev lokalnega okolja.


Podlaga za delovanje LAS v novi finančni perspektivi 2014 - 2020 je Strategija lokalnega razvoja (v nadaljevanju SLR).


Namen povabila je identificirati in pripraviti nabor projektnih idej za pripravo programskega dela SLR za obdobje 2014-2020.


Predlagatelji projektnih idej so lahko fizične in pravne osebe, ki imajo interes za izvajanje partnerskih projektov v javnem interesu, ki se bodo izvajali na območju LAS.


Projektne ideje morajo biti v skladu z naslednjimi ključnimi tematskimi področji ukrepanja:

  1. Ustvarjanje delovnih mest (razvoj podjetništva in ustanavljanje novih delovnih mest; razvoj socialnih storitev na podeželju; dvig dodane vrednosti kmetijskim, gozdarskim in živilskim proizvodom; povečanje lokalne samooskrbe in spodbujanje kratkih dobavnih verig),
  2. Razvoj osnovnih storitev (razvoj lokalne infrastrukture in lokalnih osnovnih storitev; razvoj rekreacijske infrastrukture za javno uporabo vključno z malo turistično infrastrukturo; razvoj dejavnosti za prosti čas, turizem in kulturne dejavnosti ter z njimi povezano infrastrukturo, projekti povezani z varstvom in ohranjanjem kulturne dediščine),
  3. Varstvo okolja in ohranjanje narave (projekti povezani z ohranjanjem narave; spodbujanje učinkovite rabe naravnih virov, vključno z naložbami v obnovljive vire energije),
  4. Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin na podeželju.

Projektno idejo je potrebno vnesti v elektronski obrazec Predlog projektne ideje za razvojne projekte vključene v SLR, ki je objavljen na spletni strani www.rc-kocevjeribnica.si/LAS.html


Posamezni predlagatelj lahko poda eno ali več projektnih idej. Za vsako projektno idejo je potrebno izpolniti en obrazec.


Posredovanje projektnih idej ne pomeni kandidiranje na razpis in tudi ne dejanske dodelitve finančnih sredstev!


Projektne ideje posredujte na e-naslov: primoz.pahor@rc-kocevjeribnica.si


Za dodatne informacije pišite na primoz.pahor@rc-kocevjeribnica.si ali pokličite na številko 01 620 84 70 (Primož Pahor).