Občina Velike Lašče

 

Občina Kostel

 

Občina Dobrepolje

 

Občina Sodražica

 

Občina Ribnica

 

Občina Loški Potok

 

Občina Kočevje

 

Občina Osilnica

 

Program

Povračilo pispevkov

Nepovratna sredstva

Davčne olajšave za investiranje

Davčne olajšave za zaposlovanje

Na podlagi 25., 27. in 28. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11; v nadaljnjem besedilu: zakon) ter 11. do 13. člena Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 24/11) je Vlada Republike Slovenije na 128. redni seji dne 7. 4. 2011 pod točko 19 sprejela naslednji sklep:

  1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo Pokolpje in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
  2. Vlada Republike Slovenije je sprejela dokument Program spodbujanja konkurenčnosti in ukrepi razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011-2016.
  3. Ministrstva in vladne službe v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 25. člena zakona v obdobju 2011-2016 upoštevajo območje Pokolpja kot prednostno območje razvojnih politik.

Program spodbujanja konkurenčnosti zajema več ukrepov, katere so predstavljena v nadaljevanju:

Program Pokolpje

Program Pokolpje zajema sedem občin v Beli krajini in na Kočevskem (Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika), ki imajo skupaj 46.549 prebivalcev.

Informacije o programu in ukrepih za področje občin Kočevje, Kostel, Osilnica in Loški Potok dobite pri nas, na RC Kočevje Ribnica d.o.o.. Za območje občin Črnomelj, Semič in Metlika pa se obrnite na zavod RIC BELA KRAJINA.

KARTA OBMOČJA:

Karta območja

Vmesno vrednotenje Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepi razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011 – 2016 - KONČNO POROČILO


Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije

Pokolpje