Občina Velike Lašče

 

Občina Kostel

 

Občina Dobrepolje

 

Občina Sodražica

 

Občina Ribnica

 

Občina Loški Potok

 

Občina Kočevje

 

Občina Osilnica

 

Aktualno

LEADER in LAS

Razvojna strategija LAS

Organi LAS

Izvajanje lokalne razvojne strategije

Javni poziv za članstvo v LAS

Povabilo k predložitvi projektnih idej

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA


LAS Po poteh dediščine Od Idrijce do Kolpe ima pogodbeno organizacijsko obliko in deluje znotraj RC Kočevje Ribnica d.o.o. s svojim poslovnim računom.

Organi LAS so: Upravni odbor, Nadzorni odbor, Upravljalec.

Pooblaščeni za zastopanje LAS v vseh pravno administrativnih in finančnih zadevah so: predsednik LAS oz. njegov namestnik ter direktor RC Kočevje Ribnica d.o.o., ki je lastnik poslovnega računa LAS. Vsi dokumenti so veljavni, ko jih podpišeta in predsednik LAS oz. njegov namestnik in direktor RC Kočevje Ribnica d.o.o.

RC Kočevje Ribnica d.o.o. vlaga, za LAS Po poteh dediščine Od Idrijce do Kolpe, vse dokumente v zvezi z izvajanjem pristopa LEADER na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je organ upravljanja Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013.


Naloge LAS:
  • Imenuje Upravni odbor in nadzorni odbor LAS
  • Imenuje predsednika in namestnika predsednika LAS, ki sta hkrati tudi predsednik in namestnik predsednika Upravnega odbora. Oba predstavljata pooblaščenca za zastopanje LAS in predstavljata odgovorno osebo za urejanje vseh pravno administrativnih zadev
  • Sodeluje pri pripravi in dopolnjevanju lokalne razvojne strategije in je odgovorna za njeno izvedbo
  • Vzpostavi učinkovit in pregleden sistem za oceno in izbiro projektov za katerega zadolži Upravni odbor LAS
  • Letno pošilja izbor projektov za naslednje leto skupaj s finančnim načrtom v potrditev LEADER pisarni, dokumentacijo pripravi Upravljalec
  • LAS oz. njegov pooblaščenec vlaga zahtevke za povračilo sredstev. Dokumentacijo pripravi Upravljalec
  • Izdeluje letna poročila za LEADER pisarno. Dokumentacijo pripravi Upravljalec
  • Redno pošilja LEADER pisarni podatke, vse indikatorje, ki so predpisani na ravni programa. Dokumentacijo prirpavi Upravljalec

Pooblaščenci sklepajo pogodbo in podpisujejo finančne transfere. Vsi dokumenti so veljavni, ko jih podpišeta in predsednik LAS oz. njegov namestnik in direktor RC Kočevje Ribnica d.o.o. - lastnik poslovnega računa za LAS. Funkcija pooblaščenca se lahko menja ali podaljša vsaki dve leti.

Sklic seje LAS predlaga predsednik LAS oz. njegov namestnik najmanj 1 krat na leto oz. na zahtevo najmanj petih članov LAS, treh članov Upravnega odbora ali treh županov občin s področja delovanja LAS. Predsednik LAS mora sklicati LAS v 15 dneh od prejema pisne zahteve za sklic seje LAS.

Upravljalec pošlje vabila s predlaganim dnevnim redom po e-pošti ali z navadno pošto vsem članom LAS.

Upravljalec piše zapisnik LAS in ga pošlje vsem članom LAS.

LAS odloča na osnovi najmanj polovice glasov prisotnih članov na seji LAS. Seja je sklepčna, če je prisotnih vsaj 20 članov LAS.

Članstvo v LAS Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe je brezplačno. Za včlanitev v LAS izpolnite pristopno izjavo in nam jo pošljite po pošti na naslov LAS.