Občina Velike Lašče

 

Občina Kostel

 

Občina Dobrepolje

 

Občina Sodražica

 

Občina Ribnica

 

Občina Loški Potok

 

Občina Kočevje

 

Občina Osilnica

 

Program

Povračilo pispevkov

Nepovratna sredstva

Davčne olajšave za investiranje

Davčne olajšave za zaposlovanje

Četrti javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letu 2015

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v opredmetena in/ali neopredmetena osnovna sredstva pri začetnih naložbah.

Namen javnega razpisa je:

  • spodbujanje začetnih investicij,
  • ustvarjanje in/ali ohranjanje novih delovnih mest na področju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel.

Cilj javnega razpisa je znižanje vstopnih stroškov investitorjem, katerih naložba bo imela ugodne učinke na:

  • novo zaposlovanje in ohranjanje delovnih mest ali vsaj ohranjanje delovnih mest,
  • tehnološko razvojne programe ali spodbujanje razvoja podjetništva in/ali spodbujanje razvoja turizma.

"Začetna naložba" pomeni:

(a) naložbo v opredmetena in neopredmetena sredstva, ki se nanašajo na vzpostavitev nove poslovne enote, širitev zmogljivosti obstoječe poslovne enote, diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote v nove proizvode, ki niso bili predhodno proizvedeni v poslovni enoti, ali bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu obstoječe poslovne enote; ali

(b) pridobitev sredstev, ki pripadajo poslovni enoti, ki se je zaprla ali bi se zaprla, če ne bi bila kupljena, ter jo kupi vlagatelj, ki ni povezan s prodajalcem, pri čemer je izključena samo pridobitev delnic podjetja.

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 1.500.000,00 EUR za leto 2015.

Sredstva so okvirno razdeljena na sledeč način:

  • za sklop A: v letu 2015, okvirno 500.000,00 EUR,
  • za sklop A (turizem): v letu 2015, okvirno 1.000.000,00 EUR.

Rok: Rok za prispetje vlog (za sklopa A in A-turizem) je 17. 3. 2015, do 12.00 ure.

Dodatne informacije: Sprejemljiva so le vprašanja v pisni obliki na elektronski naslov: gp.mgrt@gov.si, z obvezno oznako "št. 4300-80/2013", najkasneje do četrtka, 12. marca, do 10. ure.

Odgovori na vprašanja bodo objavljeni na spletni strani: http://www.mgrt.gov.si/, praviloma najkasneje v dveh dneh po prejemu vprašanja. Zadnji odgovori na vprašanja bodo objavljeni v petek, 13. marca 2015 do 15. ure.

Objavljena vprašanja in odgovori veljajo kot dopolnitev razpisne dokumentacije.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku lahko prijavitelji prevzamejo brez plačila na spletni strani MGRT.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.


Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije

Pokolpje