Predstavitev aktivnosti
Naziv aktivnosti:

Podpora za tekoče stroške in stroške animacije LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe

Cilji

 • Upravljanje LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe
 • Animacija območja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe
 • Obveščanje in informiranje javnosti

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev

 • izvajati postopke za izbor operacij, izbrati operacije in jih predložiti v končno potrditev v skladu s postopki zadevnega sklada;
 • animacija območja, zagotavljanje informacij zainteresiranim prebivalcem na območju LAS, spodbujanje izvajanja operacij ter pomoč potencialnim upravičencem pri pripravi operacij;
 • obveščanje in informiranje javnosti o aktualnih zadevah povezanih z LAS, o javnih pozivih LAS, o operacijah v izvajanju, o dokumentaciji, ki se navezuje na pravilno izvedbo operacij, o novostih na območju LAS.

Rezultati

 • doseganje ciljev in kazalnikov zastavljenih v Strategiji lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe;
 • razvoj območja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe.

Povzetek

Podpora iz podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« je namenjena za sofinanciranje stroškov, ki so nastali pri upravljanju in delovanju LAS, vključno s spremljanjem in vrednotenjem SLR, animaciji območja LAS in pomoči potencialnim upravičencem za razvijanje projektnih idej in pripravo operacij.

CLLD

V programskem obdobju 2007–2013 je pobuda LEADER postala sestavni del politike razvoja podeželja. Ustanovljenih je bilo 33 lokalnih akcijskih skupin, ki so skupaj pokrivale 95 odstotkov slovenskega ozemlja.

V novem programskem obdobju 2014-2020 se programi lokalnega razvoja, ki se izvajajo po pristopu »od spodaj navzgor« širijo. Evropska komisija je z namenom izboljšanja medsektorskega povezovanja in sodelovanja z namenom učinkovitejšega črpanja evropskih sredstev na lokalni ravni uvedla pristop »Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost« za katerega se uporablja kratica CLLD. Pri pristopu CLLD gre podobno kot pri pristopu LEADER za prenos odgovornosti odločanja o izbranih izvedbenih projektih iz državne na lokalno raven.

Pristop »od spodaj navzgor« omogoča lokalnemu prebivalstvu, da z oblikovanjem lokalnih partnerstev tako imenovanih lokalnih akcijskih skupin (LAS), aktivno odloča o prioritetah in razvojnih ciljih lokalnega območja, vključno z viri financiranja za doseganje ciljev lokalnega območja. Pristop omogoča uresničevanje široke palete izzivov v različnih okoljih, večjo fleksibilnost pri doseganju ciljev in odgovarja dejanskim potrebam lokalnega območja.

CLLD se uresničuje preko na novo oblikovanih LAS. Pristop CLLD se bo v novem programskem obdobju tako izvajal v okviru 37 LAS na celotnem ozemlju Slovenije.

Izziv pristopa CLLD je, da se s skupnim ukrepanjem pospeši razvoj zlasti podeželskih območij in se tako ustvarijo možnosti za nastanek novih delovnih mest, višjo kakovost bivanja, boljšo dostopnost ter ne nazadnje za ohranjanje kulturnih in krajinskih značilnosti ter obvladovanje demografskih sprememb.

Slovenija predvideva uporabo skupnega pristopa CLLD v okviru treh skladov, in sicer:

 • Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP),
 • Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) in
 • Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

 

V skladu z Uredbo CLLD bo partnerstvo LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe pri reševanju razvojnih potreb sledilo štirim področjem ukrepanja:

 • ustvarjanje delovnih mest,
 • razvoj osnovnih storitev,
 • varstvo okolja in ohranjanje narave,
 • večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

 

Izvajanje CLLD določa Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/2015):

Namen CLLD je spodbujanje celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij po pristopu »od spodaj navzgor« ob upoštevanju endogenih razvojnih potencialov in zmogljivosti, predvsem krepitve socialnega kapitala z aktivnim vključevanjem prebivalstva v skupno načrtovanje in odločanje o lastnem lokalnem razvoju po načelu subsidiarnosti in participativne demokracije.
Glavni cilji pristopa CLLD so:

 • spodbujanje socialne vključenosti,
 • boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji,
 • zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik,
 • gospodarski razvoj podeželskih območij s poudarkom na pospeševanju lokalnega razvoja podeželskih območij,
 • prispevek k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine in kulturne krajine.

 

CLLD omogoča lokalnemu prebivalstvu, da se medsebojno poveže v t.i. lokalne akcijske skupine (LAS) in preko njih aktivno odloča o prioritetah in razvojnih ciljih lokalnega območja, vključno z viri financiranja za doseganje ciljev lokalnega območja. V ta namen LAS pripravi in izvaja Strategijo lokalnega razvoja, ki temelji na družbenih, okoljskih in ekonomskih prednostih in endogenih razvojnih potencialih območja. Tak pristop omogoča uresničevanje široke palete izzivov v različnih okoljih, večjo fleksibilnost pri doseganju ciljev in odgovarja dejanskim potrebam lokalnega območja.

Izvajanje Strategije na območju našega LAS bo potekalo s podporo Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ki pokriva celotno območje LAS in s podporo Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), ki pokriva urbana območja.

CLLD s kombinacijo različnih virov financiranja omogoča LAS izvedbo celovitih in kompleksnejših operacij, ki niso strogo omejene na podeželska območja, ampak vključujejo tudi ribiška in mestna naselja. Tovrsten pristop je veliko bolj celosten in posledično vpliva na uspešnejše uresničevanje lokalnih potreb. Dostop do sredstev različnih skladov lokalnim partnerstvom omogoča, da namenijo več pozornosti tudi tistim področjem in vprašanjem, ki bi jih sicer težko obravnavala.

Več o instrumentu CLLD si lahko preberete na: https://www.program-podezelja.si/sl/

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji si lahko preberete na: www.eu-skladi.si

LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe

V programskem obdobju 2014-2020 je bila ustanovljena nova LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe.

Lokalna akcijska skupina Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe (v nadaljevanju LAS PPD) je bila ustanovljena na ustanovni skupščini dne 14. 10. 2015 v Kočevju. K podpisu Pogodbe o ustanovitvi lokalno zasebnega partnerstva je pristopilo 32 članov javnega, ekonomskega in zasebnega sektorja.

LAS je lokalno partnerstvo, ustanovljeno z namenom uresničevanja ciljev in potreb lokalnega okolja, po pristopu »od spodaj navzgor«.

Partnerstvo pokriva območje osmih občin in sicer: Dobrepolje, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče.

Več o LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe TUKAJ.

Vir sofinanciranja:

Za izvajanje podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« je LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe upravičen do največ 393.189,30 EUR in se dodeli iz glavnega sklada EKSRP.

Za vsebino o LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe na spletni strani RC Kočevje Ribnica d.o.o. je odgovorna Lokalna akcijska skupina LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, ki jo zastopa vodilni partner RC Kočevje Ribnica d.o.o.

Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.