Občina Velike Lašče

 

Občina Kostel

 

Občina Dobrepolje

 

Občina Sodražica

 

Občina Ribnica

 

Občina Loški Potok

 

Občina Kočevje

 

Občina Osilnica

 

Aktualno

LEADER in LAS

Razvojna strategija LAS

Organi LAS

Izvajanje lokalne razvojne strategije

Javni poziv za članstvo v LAS

Povabilo k predložitvi projektnih idej

Lokalna razvojna strategija območja LAS Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe je dopolnjen Regionalni razvojni program podeželja od Idrijce do Kolpe v skladu z zahtevami MKGP. Pri izdelavi programa so sodelovali: Janez Mate, Janko Debeljak, Lili Mahne, Ljuba Južnič, Alenka Henigman v sodelovanju z lokalnimi koordinatorji občin: Bloke, Cerknica, Dobrepolje, Kočevje, Kostel, Logatec, Loška dolina, Loški Potok, Ribnica, Sodražica, Velike Lašče, posameznimi člani programskega sveta zavoda PO-PPD Od Idrijce do Kolpe, člani LAS ter približno 200 udeleženci na delavnicah.


Izvajanje Lokalne razvojne strategije območja LAS Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe poteka preko izvajanja projektov, ki se opredelijo v Letnem izvedbenem načrtu (LIN) LAS.


Letni izvedbeni načrt (LIN) je dokument, s katerim lokalna akcijska skupina (LAS) opredeli načrtovane aktivnosti, ki bodo sofinancirane iz sredstev LEADER v določenem letu.


V LIN so natančno opredeljeni vsi izvedbeni projekti, ki jih namerava LAS sofinancirati iz sredstev LEADER. Navedeni so tudi projekti sodelovanja, tako medregijski kot čezmejni. Poleg opisa projektov mora biti izdelana tudi finančna konstrukcija in dinamika podajanja zahtevkov oziroma zaključka projektov za vsak posamezen projekt. Predloženi morajo biti tudi drugi relevantni dokumenti. Projekt mora biti ob prijavi pripravljen do faze izvedbe.


LIN potrdi Upravni odbor LAS Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe za posamezno leto. LIN mora biti predložen tudi Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) do 30. septembra tekočega leta za naslednje leto.


MKGP pregleda usklajenost predlaganih projektov v LIN s potrjeno lokalno razvojno strategijo (LRS) in usklajenost višine zaprošenih finančnih sredstev s pravicami porabe LAS za ustrezno leto. MKGP izda odločbo o potrditvi LIN, na podlagi katere LAS lahko prične z aktivnostmi za izvedbo projektov.