DS 3: >Ohranjanje naravne in kulturne dediščine območja< Datum začetka: 01.02.2014 Datum zaključka: 28.02.2015
Datum začetka /zaključka aktivnosti Naziv in podroben opis aktivnosti znotraj delovnega sklopa Ciljne skupine Doseženi neposredni učinki (“outputi”) ob koncu projekta (ciljna vrednost), razlaga, kdo bo lastnik teh “outputov” (in kdo bo upravljal z njimi po koncu projekta) Partnerji odgovorni za izvedbo posamezne aktivnosti
01.02.2014 / 30.04.2014 Delavnice prikaza obrezovanja sadnega drevja, izvedba oživitvene rezi sadnega drevja Kmetje Izvedenih 6 delavnic RC Kočevje Ribnica in PINS
Druga zainteresirana javnost Skupaj 120 udeležencev delavnic
  Obnovljenih (obrezanih in izvedena oživitvena rez) 100 dreves
  Lastnik učinkov bo nosilec projekta – RC Kočevje Ribnica d.o.o., ki bo upravljal z gradivom po koncu projekta
01.08.2014 / 28.02.2015 Delavnice priprave jedi iz jabolk, priprave jabolčnega soka in kisa. Izvedba ocenjevanja jabolčnega soka in kisa pridelanega na projektnem območju. Osnovnošolci Izvedenih 8 delavnic (po 4 na vsaki strani meje) RC Kočevje Ribnica in PINS
Zainteresirana javnost Skupaj 120 udeležencev delavnic
  Ocenjenih 50 vzorcev jabolčnega soka in kisa
  Natisnjena in razdeljena bo ena (1) dvojezična brošura v nakladi 1000 izvodov z jedmni, ustvarjenimi na delavnicah
  Lastnik učinkov bo nosilec projekta – RC Kočevje Ribnica d.o.o., ki bo upravljal z gradivom po koncu projekta
01.08.2014 / 28.02.2015 Delavnice žganjekuhe: pravilen postopek, vrste jabolk primerne za proizvodnjo žganja, napake, možnost uporabe in pridobnitve certifikata geografskega porekla Kmetje, obstoječi proizvajalci Izvedene 4 delavnice (po 2 na vsaki strani meje). RC Kočevje Ribnica in PINS
Skupaj 40 udeležencev delavnic
Lastnik učinkov bo nosilec projekta – RC Kočevje Ribnica d.o.o., ki bo upravljal z gradivom po koncu projekta
01.02.2014 / 28.02.2015 Izdelava podatkovne baze o travniških sadovnjakih: izdelala se bo baza podatkov o traniških sadovnjakih, ki bo vsebovala podatke o lastništvu, lokaciji, velikosti, številu dreves in sortni sestavi. Kmetje Izdelana ena (1) podatkovna baza o travniških sadovnjakih. Baza bo vsebovala podatke o 20 lastnikih travniških sadovnjakov. RC Kočevje Ribnica in PINS
Drugi lastniki travniških sadovnjakov Lastnik učinkov bo nosilec projekta – RC Kočevje Ribnica d.o.o., ki bo upravljal z gradivom po koncu projekta
01.02.2014 / 30.12.2014 Nakup mobilne stiskalnice in polnilnice soka: Z nakupom želimo spodbuditi predelavo viškov sadja v sadni sok. Mobilna naprava bo omogočila predelavo na samem kraju obiranja oz. po posameznih vaseh v projektnem območju. Večjim pridelovalcem soka (kmetije), pa bomo z nakupom mobilne naprave znižali stroške predelava saj sedaj vozijo pridelek v predelavo tudi v do 100 km oddaljene kraje kjer s tako napravo razpolagajo. Kmetje Uporaba mobilne stiskalnice pri 20 lastnikih travniških sadovnjakov. RC Kočevje Ribnica in PINS
Izvedba demonstracijskih prikazov delovanja. Drugi lastniki travniških sadovnjakov Izvedenih 10 prikazov delovanja mobilne stiskalnice in polnilnice soka (po 5 na vsaki strani meje).
  Drugi zainteresirani 100 udeležencev prikaza delovanja naprave.
    Kupljena ena (1) mobilna stiskalnica in polnilnica soka
    Lastnik učinkov bo nosilec projekta – RC Kočevje Ribnica d.o.o., ki bo upravljal z gradivom in opremo po koncu projekta
01.02.2014 / 28.02.2015 Ureditev prostora prodajalne na lokaciji LRA PINS: poleg predstavitve lokalnih proizvodov se bo za potrebe predstavitve in poizkušanja proizvodov iz jabolk (jabolčni sok, pecivo iz jabolk) potrebno dokupiti dodatne vitrine in police ter hladilne vitrine. Širša javnost Opremljena ena (1) prodajalna za predstavitev tipičnih lokalnih proizvodov in proizvodov iz jabolk PINS
Turisti 200 obiskovalcev prodajalne
  Lastnik učinkov bo partner 2 – PINS d.o.o., ki bo upravljal s prodajalno po koncu projekta
01.03.2014 / 31.08.2014 Ureditev zelenih površin – Izobraževalni vrt: v okolici lokacije LRA PINS se bo uredil vrt z zasajenimi tipičnimi drevesnimi in grmovnimi vrstami ter zelišči iz območja Gorskega kotarja. Postavile se bodo klopi in mize za izvajanje izobraževanja v naravi (šole) Osnovnošolci Urejen en (1) vrt na površini 200 m2 PINS
Turisti Lastnik učinkov bo partner 2 – PINS d.o.o., ki bo upravljal z vrtom po koncu projekta
Širša javnost  
01.02.2014 / 28.02.2015 Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo treh visečih mostov čez reko Kolpo: v okvru projekta želimo pridobiti projektno dokumentacijo (PGD, PZI, PID) za obnovo treh visečih mostov ki povezujejo oba bregova reke Kolpe. Domačini Izdelane tri (3) projektne dokumentacije za obnovo treh (3) mostov RC Kočevje Ribnica
Turisti Lastnik učinkov bo nosilec projekta – RC Kočevje Ribnica d.o.o., ki bo upravljal z gradivom po koncu projekta
   
   
01.02.2014 / 28.02.2015 Snemanje filma “Mostovi Kolpe”: posneli bomo krajši dokumentarni film o življenju nekoč in danes ob mejni reki Kolpe. Mostovi niso samo gradbeni objekti, ki povezujejo dva bregova reke Kolpe, le ti od nekdaj povezujejo ljudi, ki so in še živijo ob reki Kolpi. Preko mostov so hodili trgovati z doma pridelanimi in izdelanimi izdelki, preko njih so potovali razni obrtniki. Širša javnost Posnet en (1) trojezični (Slo, Hr, Ang) film v dolžini 30 minut RC Kočevje Ribnica in PINS
Lastnik učinkov bo nosilec projekta – RC Kočevje Ribnica d.o.o., ki bo upravljal z gradivom po koncu projekta
 
01.08.2014 / 31.01.2015 Izobraževanje s področja varovanja travniških sadovnjakov in njihovo vlogo v prostoru Osnovnošolci 01.08.2014 / 31.01.2015 Izobraževanje s področja varovanja travniških sadovnjakov in njihovo vlogo v prostoru
Čezmejni vidiki - skupna organizacija delavnic, priprava gradiva v obeh jezikih
- uporaba kupljene opreme na obeh straneh meje
- enotno izobraževanje na obeh straneh meje o pomenu ohranjanja biotske raznovrstnosti z vzdrževanjem travniških sadovnjakov
- obnova dediščine, ki povezuje bregova na obeh straneh meje