DS 1: Vodenje in koordinacija Datum začetka: 01.01.2014 Datum zaključka: 17.03.2015
Datum začetka /zaključka aktivnosti Naziv in podroben opis aktivnosti znotraj delovnega sklopa Ciljne skupine Doseženi neposredni učinki (“outputi”) ob koncu projekta (ciljna vrednost), razlaga, kdo bo lastnik teh “outputov” (in kdo bo upravljal z njimi po koncu projekta) Partnerji odgovorni za izvedbo posamezne aktivnosti
01.01.2014 / 17.03.2015 1.1. Oblikovanje projektne skupine Partnerji -       Usklajeno in vzajemno sodelovanje partnerjev, jasno opredeljena navodila, dolžnosti in dejavnosti vsakega posameznega partnerja, dosežena redna komunikacija med partnerji. Nosilec projekta in ostali partnerji
  Projektna skupina -       Učinkovito izvedene vse načrtovane aktivnosti projekta in doseganje ciljev projekta,
1.2. Sestanki projektne skupine   -       Ustrezna poraba odobrenih sredstev in zmanjšano tveganje za plačilnonesposobnosto partnerjev
    -       Aktivno delovanje čezmejne projektne skupine. Pravočasna predložitev poročil.
1.3. Poročanje in spremljanje projekta    
    Lastnik učinkov bo nosilec projekta – RC Kočevje Ribnica d.o.o.
Planirano je oblikovanje projektne skupine, katera bo sestavljena iz po enega predstavnika vsakega projektnega partnerja. Le ta bo tekom izvajanja projekta skrbela za spoštovanje časovnih rokov, izvajanje aktivnosti, upoštevanje, skladnosti z zakoni in pravili javnega naročanja ter porabo finančnih sredstev. Projektna skupina bo imela srečanja vsak drugi mesec. Za sestanke bo nosilev projekta pripravil poročila.    
         
Čezmejni vidiki -       Skupaj opredeljene strategije motivacije in animacija ciljnih skupin, razvoj projekta na sestankih projektne skupine, ki se sestaja vsakič na eni izmed lokaciji projektnih partnerjev.
-       Izvajanje projektnih dejavnosti na skupnem čezmejnem območju.
-       Financiranje dogodkov in dejavnosti v okviru skupnega obmejnega območja, prenos odobrenih sredstev IPA od vodilnega do projektnih partnerjev, skupna priprava poročil.