Občina Velike Lašče

 

Občina Kostel

 

Občina Dobrepolje

 

Občina Sodražica

 

Občina Ribnica

 

Občina Loški Potok

 

Občina Kočevje

 

Občina Osilnica

 

Aktualno

LEADER in LAS

Razvojna strategija LAS

Organi LAS

Izvajanje lokalne razvojne strategije

Javni poziv za članstvo v LAS

Povabilo k predložitvi projektnih idej

JAVNI POZIV ZA ČLANSTVO V LOKALNI AKCIJSKI SKUPINI (LAS)

PO POTEH DEDIŠČINE OD TURJAKA DO KOLPE


Razvojni center Kočevje Ribnica d.o.o., družba razvoj in svetovanje skupaj z občinami Kočevje, Ribnica, Velike Lašče, Dobrepolje, Sodražica, Loški Potok, Kostel in Osilnica vabi, da v novem programskem obdobju 2014 - 2020 postanete član lokalnega partnerstva LAS PO POTEH DEDIŠČINE OD TURJAKA DO KOLPE.


Povabilo velja tako za obstoječe člane LAS PO POTEH DEDIŠČINE OD IDRIJCE DO KOLPE iz obdobja 2007-2013 kot za nove člane iz zgoraj omenjenih občin.


V programskem obdobju 2014-2020 se bo na ravni Slovenije izvajal pristop CLLD (Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost), ki pomeni vsebinsko nadgradnjo dosedanjega pristopa LEADER, katerega smo na našem območju izvajali v okviru LAS Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe. CLLD se bo izvajal po pristopu "od spodaj navzgor". Ta pristop omogoča lokalnemu prebivalstvu, da se vključi v oblikovanje prioritet in razvojnih usmeritev lokalnega okolja.


LAS bo tudi v programskem obdobju 2014-2020 organizirana kot lokalno pogodbeno partnerstvo, ustanovljena z namenom uresničevanja usmeritev lokalnega trajnostnega razvoja na območju občin Kočevje, Ribnica, Velike Lašče, Dobrepolje, Sodražica, Loški Potok, Kostel in Osilnica. Vzpostavljeno lokalno partnerstvo LAS bo oblikovalo in izvajalo celovito Strategijo lokalnega razvoja. Namen Strategije je, ob upoštevanju lokalnih potreb, graditi na družbenih, okoljskih in gospodarskih prednostih ali "dobrinah" našega podeželja.


Partnerstvo LAS bo sestavljeno po načelu tripartitnosti s predstavniki:

  • javnega sektorja (lokalne samouprave (občine), javni zavodi, javne agencije, javni skladi in druge javne institucije),
  • ekonomskega sektorja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, fizične osebe s statusom kmeta, zadruge, gospodarska interesna združenja in drugi gospodarski subjekti) ter
  • zasebnega sektorja (nevladne organizacije, društva, zveze društev in druge organizacije civilne družbe ter posamezniki),

ki imajo stalno prebivališče, sedež ali registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto oziroma poslovno enoto na območju občin Kočevje, Ribnica, Velike Lašče, Dobrepolje, Sodražica, Loški Potok, Kostel in Osilnica.

V lokalno partnerstvo so lahko vključijo tudi pravne osebe javnega prava, društva in druge pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu, ki imajo sedež izven območja LAS, vendar delujejo na območju LAS.


Članstvo v LAS je prostovoljno.


Od članov LAS se pričakuje, da bodo:

  • aktivno in odgovorno sodelovali v LAS,
  • sodelovali pri pripravi in izvajanju Strategije lokalnega razvoja 2014-2020,
  • delovali v skladu s Pogodbo o ustanovitvi partnerstva LAS,
  • s svojim znanjem in izkušnjami prispevali k razvoju celotnega območja,
  • volili in bodo voljeni v organe LAS,
  • dajali pobude v zvezi z delovanjem LAS,
  • promovirali LAS v lokalnem okolju in širše.

V kolikor želite postati član Lokalne akcijske skupine (LAS) Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe vas prosimo, da izpolnite priloženo PRISTOPNO IZJAVO ZA ČLANSTVO V LAS 2014-2020.

Vsak član LAS z oddajo pristopne izjave pristopa k Pogodbi o ustanovitvi Lokalno zasebnega partnerstva in sprejema pravice in obveznosti članov LAS.


Včlanitev v LAS je možna do zaključka programskega obdobja 2014-2020. Nove člane LAS potrdi Upravni odbor LAS na naslednji seji po prejetju izjave.


Javni poziv za članstvo v LAS je objavljen na spletni strani www.rc-kocevjeribnica.si/LAS.html


Dodatne informacije v zvezi s članstvom v LAS lahko dobite na RC Kočevje Ribnica d.o.o., na telefonski številki 01 620 84 70 (Primož Pahor) ali po e-pošti: primoz.pahor@rc-kocevjeribnica.si