Občina Velike Lašče

 

Občina Kostel

 

Občina Dobrepolje

 

Občina Sodražica

 

Občina Ribnica

 

Občina Loški Potok

 

Občina Kočevje

 

Občina Osilnica

 

Aktualno

LEADER in LAS

Razvojna strategija LAS

Organi LAS

Izvajanje lokalne razvojne strategije

Javni poziv za članstvo v LAS

Povabilo k predložitvi projektnih idej

PROGRAM LEADER IN LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA

PO POTEH DEDIŠČINE OD IDRIJCE DO KOLPE

 

Program LEADER je pobuda skupnosti Evropske unije in je sestavni del Programa razvoja podeželja. V seznamu strukturnih skladov sodi v Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.

 

Namen programa LEADER je spodbujanje odločanja o razvoju posameznih podeželskih območij po pristopu od spodaj navzgor. Pristop od spodaj navzgor pomeni, da se ljudje povezujejo in delajo skupaj zato, da bi izboljšali kakovost življenja in razvili podjetništvo na podeželju.

Za izvajanje programa LEADER je bilo potrebno oblikovati Lokalne akcijske skupine (LAS) in na našem območju deluje Lokalna akcijska skupina Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe.

Lokalne akcijske skupine imajo avtonomijo odločanja in same izbirajo projekte, ki jih bodo izvajale. Ljudje se odgovorno vključujejo v procese javnega odločanja in načrtovanja in pri izvajanju projektov prevzemajo konkretne odgovornosti.

 

Lokalna akcijska skupina Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe izvaja program LEADER na območju naslednjih 11 občin, ki obsegajo posamezne dele treh statističnih regij:

 • del jugovzhodne regije (občine: Kostel, Kočevje, Ribnica, Loški Potok in Sodražica)
 • del osrednje Slovenije (občini Dobrepolje in Velike Lašče)
 • del notranjsko kraške regije (občine: Cerknica, Bloke, Loška dolina in Logatec)

Celotno območje je veliko 1.812 km2 in naša LAS je po površini največja v Sloveniji; skupno število prebivalcev na območju pa je 64.307.

 

VIZIJA območja, ki se je oblikovala preko nešteto delavnic in razgovorov z ljudmi je:

 • Življenje na podeželju naj postane prednost
 • Smo konkurenčno območje z kvalitetnim življenjskim in delovnim okoljem ter urejeno infrastrukturo
 • Prebivalci smo ekološko osveščeni in se naravni viri prepoznavajo in uporabljajo na smotrni način
 • Prepoznavamo vrednote prostora in ustvarjamo delovne pogoje za visoko izobražen kader preko raziskovalno izobraževalnih centrov znanja

 

Na osnovi vizije so bili oblikovani tudi CILJI, ki so naslednji:

 1. Ureditev prostora v kvalitetno življenjsko in delovno okolje
 2. Prednostne naloge:

  • izboljšanje turistične infrastrukture na podeželju
  • ohranitev biotske raznovrstnosti in varovanje voda in tal
  • vzdrževanje kulturne krajine, ohranitev kulturne dediščine, domače obrti
  • koriščenje alternativnih virov energije
 3. Razvoj naravnih, kulturnih in človeških potencialov za višjo dodano vrednost
 4. Prednostne naloge:

  • razvoj dopolnilnih dejavnosti in ekoloških kmetij
  • razvoj razvojno raziskovalnih centrov
  • razvoj zbirk naravne in kulturne dediščine
  • dvig kvalitete turistične ponudbe in storitev
  • razvoj človeških virov, osveščanje in izobraževanje ljudi in obstoječih služb na območju
 5. Doseganje večje prepoznavnosti območja
 6. Prednostne naloge:

  • delovanje in mreženje informacijskih centrov
  • institucionalni razvoj in delovanje LAS ter sodelovanje z ostalimi LAS v Sloveniji in tujini
  • mreženje ponudnikov, podjetnikov
  • obveščanje javnosti
  • učinkovitejše trženje območja
  • učinkovitejše trženje naravne in kulturne dediščine
  • učinkovitejše trženje in razvoj blagovnih znamk

Cilji se uresničujejo z izvajanjem konkretnih projektov, ki so sofinancirani iz programa LEADER preko Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije. Upravljalec LAS Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe je RC Kočevje Ribnica d.o.o.